• Mijn account
  • (X)Inloggen

   Ik ben al klant bij Petit Merci

   Voer je e-mailadres en wachtwoord hier in om in te loggen op de website:

   Wachtwoord vergeten?

   Nog geen klant bij Petit Merci?

   • Eerdere bestellingen bekijken
   • Automatisch verstuurgegevens ophalen
   • Track je bestelling
   Nieuw bij Petit Merci
Je bent hier:
 • Home
 • Klantenservice
 • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

artikel  1    definities
artikel  2    identiteit ondernemer
artikel  3    toepasselijkheid
artikel  4    het aanbod
artikel  5    de overeenkomst
artikel  6    herroepingsrecht
artikel  7    kosten in geval van herroeping
artikel  8    uitsluiting herroepingsrecht
artikel  9    de prijs
artikel 10   conformiteit en garantie
artikel 11   levering en uitvoering
artikel 12   betaling
artikel 13   klachtenregeling
artikel 14   geschillen
artikel 15   aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1- Defenities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening  van beroep of bedrijf en een overeenkomst op (afstand) aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan de consument aanbiedt;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn waargenomen;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Firmanaam: Petit Merci
Vestigingsadres: Sint Christoffelstraat 14
6041JS Roermond
Telefoonnummer: 06-55820345

Openingstijden:  zondag en maandag gesloten...dinsdag t/m zaterdag open van 11:00 uur tot 17:00 uur.

KvK nummer: 27138634 te Roermond
Btw nummer : NL002040241B04
Banknummer: NL13INGB0006133678

Artikel 3 -  Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument/ondernemer.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument/ondernemer beschikbaar gesteld.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, zal de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument/ondernemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten op verzoek van de consument deze voorwaarden langs elektronische weg of op andere wijze kosten-loos worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product-voorwaarden van toe- passing zijn , is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.    

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Het aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen
  • de eventuele kosten van aflevering
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert.
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument/ondernemer  te raadplegen is.
  • de manier waarop de consument/ondernemer, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument/ondernemer deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument/ondernemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument/ondernemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument/ondernemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument/ondernemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een gegevensdrager meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan.
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
  3. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument/ondernemer heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Na deze periode van aanmelding heeft de consument nogmaals 14 kalenderdagen de tijd de artikelen daadwerkelijk te retourneren waarbij rekening moet worden gehouden dat de verzendkosten van consument naar de webwinkel voor rekening van de consument zijn, de kosten bedragen in het algemeen € 6,00  (DHL).
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en- indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren. retour zenden is ook mogelijk aan de hand van het modelformulier wat is te downloaden via de website van Stichting Webwinkelkeur, aan te klikken op onze homepage.
 4. De kosten van de goederen inclusief de verzendkosten van de webwinkel naar consument worden binnen 14 dagen na binnenkomst van de goederen door de ondernemer gecrediteerd naar consument.

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht 

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, -althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, zoals gemaakte/ samengestelde artikelen;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. die snel kunnen bederven of verouderen, oftewel voedingsmiddelen bevatten;
  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiele markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.
  6. Heliumtanks worden onder geen beding teruggenomen c/q gecrediteerd.
  7. Goederen gerelateerd aan huwelijken zoals gelddozen, receptiealbums, handschoenen, mandjes, gebruiksgoederen etc.
  8. Goederen die gebruikt worden als versiering zoals ballonnen, slingers, vlaggen etc.
  9. artikelen gemaakt (of onderdeel uitmakend) van glas

Artikel 8 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiele markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtlijnen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen  toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheids- voorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 10 - Levering en uitvoering      

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument/ondernemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Goederen in pakketten  worden verzonden via DHL-parcel en artikelen die in de brievenbus passen via DHL-parcel bus-stukken, de teveel betaalde verzendkosten worden geretourneerd aan de consument.
 4. Bezorging binnen 24 uur is niet gegarandeerd door Petitmerci wegens het vervoer door derden. een track-and-trace code zal door Petit Merci bij verlaten van de winkel via E-mail worden verzonden en  via DHL een E-mail worden verzonden met vermelding van de bezorgdata en tijd.
 5. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst  zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 6. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.
 7. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen .Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd .Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer bij deze.
 8. Iedere zending die Petit Merci verlaat wordt gecontroleerd op aantal,. breuk of beschadiging zodat kwaliteit is gewaarborgd. Mochten er onverhoopt toch beschadigingen c.q. vermissingen zijn dient dit binnen 48 uur vermeld te worden middels E-mail of whats-app.
 9. Voor eventuele retourzendingen bij gebreken zal eerst overleg moeten plaatsvinden tussen consument en ondernemer. Bij het goedkeuren van een retourzending door ondernemer zal deze via elektronische weg ( E-mail) een verzendlabel ter beschikking gesteld worden waarmee consument de zending kan retourneren. Andere verzendwijzen worden niet vergoed.
 10. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Uitzondering bij schade zijn artikelen van glas en glas op spiegel, dit schaderisico berust bij de consument.
 11. Op ieder door Petit Merci gemaakt artikel wat de winkel van Petit Merci verlaat staat de geregistreerde naam Petit Merci incl. telefoonnummer / webadres op een onopvallende plaats vermeld d.m.v. een sticker. Mocht u een door Petit Merci gemaakt artikel zonder sticker willen hebben dient u dit aan te geven bij de bestelling.
 12. Bij een geaccepteerde bestelling , met betaling via I-DEAL, Mastercard, Visa, Mr-Cash zal bij niet bijschrijving van het factuurbedrag op onze rekening de opdracht na 3 dagen komen te vervallen en ook bij vooruitbetaling na 3 dagen komen te vervallen.
 13. Bij vermissing van een pakket zal een onderzoek worden gestart door de transporteur om het pakket te lokaliseren. Deze heeft maximaal 14 dagen de tijd om genoemd pakket te traceren waarna consument schadeloos gesteld kan worden als blijkt dat het pakket verloren is gegaan. De norm daarbij zijn de gegevens die kunnen worden nagekeken bij het toegepaste "track en trace" systeem van de transporteur.
 14. Mocht bij een geconstateerde vermissing na enige tijd het pakket alsnog bezorgt worden is consument verplicht dit te vermelden zodat het pakket geretourneerd wordt naar de ondernemer.

Artikel 11 - Betaling 

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan bij het plaatsen van de overeenkomst door middel van een betaling via I-DEAL ,Mr-Cash, Mastercard, Visa of door middel van vooruitbetaling op een door de ondernemer bekend gemaakte bankrekening.
 2. De consument/ondernemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 4. Goederen worden uitsluitend geleverd na betaling (contant of via overschrijving van het factuur bedrag aan Petit Merci) van de te leveren goederen, er worden geen goederen op crediet of nabetaling geleverd.

Artikel 12 - Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Indien gebreken of beschadiging aan de zending met producten niet onmiddellijk bij ontvangst kunnen worden vastgesteld dient de consument binnen  48 uur na ontvangst van genoemde  zending de ondernemer hierover schriftelijk, via E-mail of whats-app te informeren, zo-nodig met fotomateriaal van de beschadigingen.
 3. Voor bedrukte producten geldt dat fouten in gedrukte tekst ontstaan door onduidelijk schrift, foutief opgegeven - of mondelinge tekst door de consument geen aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding door de ondernemer.
 4. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 13 -Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer  en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In het geval van geschillen kan de consument zich wenden tot Stichting Webwinkel Keur, deze zal gratis bemiddelen. 1.    Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting Webwinkel Keur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanbetalingen gedaan voor een opdracht in de winkel worden na de afgesproken leverdatum / af te halen datum niet meer geretourneerd.
 2. Aangeschafte heliumtanks worden na aankoop niet gecrediteerd.
 3. Klachten na het uitdelen van bedankjes worden niet meer in behandeling genomen.
 4. Goederen bestemd voor huwelijken zoals gelddozen, ringkussens, sjerpen, mandjes en gebruiksvoorwerpen worden niet retour genomen.
 5. goederen die dienen als versiering worden niet retour genomen.
 6. voor alle artikelen in de shop is de regel op=op. Wegens tussentijdse verkopen kan een artikel niet meer voorradig zijn.
 7. Etenswaren zoals chocolade e.d. worden niet retour genomen.

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.