• Mijn account
  • (X)Inloggen

   Ik ben al klant bij Petit Merci

   Voer je e-mailadres en wachtwoord hier in om in te loggen op de website:

   Wachtwoord vergeten?

   Nog geen klant bij Petit Merci?

   • Eerdere bestellingen bekijken
   • Automatisch verstuurgegevens ophalen
   • Track je bestelling
   Nieuw bij Petit Merci
Je bent hier:
 • Home
 • Klantenservice
 • Privacy statement

Privacy statement

Over ons privacybeleid

Petit Merci geeft veel om uw privacy.Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciele doelstellingen ter beschikking aan derden.Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Petit Merci.De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23/10/2019, met het publiceren  van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met de eigenaar van Petit Merci , aangegeven aan het einde van ons privacybeleid

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Typo3. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld.BVB media heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.BVB media is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben afgesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. BVB media maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Webhosting

Wij nemen webhosting- en E-maildiensten af van BVB media>BVB media verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden.Wel kan  deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van onze diensten.Dit zijn geen persoonsgegevens.BVB media heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. BVB media is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Paymand processors

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken we gebruik van het platform van Multi Safepay. Multisafepay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Multisafepay heeft passende  technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Multisafepay behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Multisafepay's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Multisafepay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordeling Feedback Company en webwinkelkeur

Wij verzamelen reviews via het platform van Feedback Company en webwinkelkeur. Als u een review achterlaat via Feedback Company of Webwinkelkeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Feedback Company en Webwinkelkeur delen deze gegevens met ons, zodat wij het review aan uw bestelling kunnen koppelen. Feedback Company en Webwinkelkeur publiceren uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Feedback Company of Webwinkelkeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam ene-mailadres met Feedback Companie en Webwinkelkeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Feedback Company en Webwinkelkeur hebben passende en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Feedback Company en Webwinkelkeur behouden zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Feedback Company en Webwinkelkeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Feedback Company en Webwinkelkeur derden inschakelen.

 

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen.Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de pakketleveringen, en van PostNL voor het uitvoeren van brievenpost. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, woonplaatsgegevens en E-mailadres met DHL en PostNL delen. DHL en PostNl gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL of PostNl onderaannemers inschakelen, stellen DHL en PostNl uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Van-Amerongen administraties. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling.Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Van-Amerongen administraties is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Van Amerongen administraties gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Doel van gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing.Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld IP adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Petit Merci op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u client van ons bent.Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken.Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang toepasselijke termijn loopt bewaren.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt.Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieen van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende E-mailadres.In het geval dat u de gegevens op een ander E-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren.Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens.Alle afschriften en kopieen van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen ons systeem hanteren.U heeft te allen tijden het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien.U kunt een verzoek met die strekking doen aan de eigenaar van Petit Merci, aangegeven aan het einde van ons privacybeleid. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het ons bekende E-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de catagorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de eigenaar van Petit Merci, aangegeven aan het einde van ons privacybeleid. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende E-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn , te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de eigenaar van Petit Merci, aangegeven aan het einde van ons privacybeleid. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het ons bekende E-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de eigenaar van Petit Merci, aangegeven aan het einde van ons privacybeleid. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende E-mailadres afschriften en kopieen van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Petit Merci, aangegeven aan het einde van ons privacybeleid.  Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is  uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieen van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is , neem dan contact op met de eigenaar van Petit Merci.

Cookies

Cookies van derde partijen.

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ten allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per E-mail op de hoogte

Contactgegevens

Petit Merci

Herenstraat 52  2282 BW  te Rijswijk

telefoon: 070-3947422

info@petitmerci.nl

Eigenaar Petit Merci: PW Zittersteijn Ponsen